Brynsbakken - jernbaneutbygging som påvirker bomiljøet!

Bane NOR har i 2-3 år planlagt nødvendige sporomlegginger i Brynsbakken av hensyn til framtidig økt jernbanekapasitet i Oslo-området. De fikk allerede fra starten av prosjektet beskjed om at det ikke er akseptabelt å påføre lokalbefolkningen i et av byens mest støy- og trafikkutsatte områder nye, store ulemper uten å tilføre bydelen noe positivt.

Allikevel klarer de i det forslaget de har lagt fram til offentlig høring fram til 27. januar 2020 å foreslå løsninger som gir oss mer støy, dårligere tverrforbindelser mellom Vålerenga og Kværnerbyen, riving av verneverdige hus på "Hylla", ingen ekstra kollektivgevinst for lokalbefolkningen (vi skal bare vinke til togene som suser forbi), ingen ny trasé for sykkelvei som nå går gjennom skolegården til Vålerenga skole og mer biltrafikk forbi barnehage og nye boligblokker i Enebakkveien fordi trafikken til Arnljot Gellines vei blir overført hit når Enebakkveien under jernbanesporområdene blir stengt for biltrafikk. Som plaster på såret skal vi få et utkikkspunkt fra en gangvei over sporene, men drift av heis for å komme dit må vi betale for sjøl.

Alt dette kunne vi unngått og vi kunne fått mye positivt igjen i lokalmiljøet dersom hele sporområdet som skal bygges om blir bygget inn med vegg mot Kværnerbyen og lokk over det hele - det gir mulighet for å løse alle de nevnte probleme Bane NOR har tenkt å påføre oss gjennom sitt planforslag. De har ikke engang vurdert en lokkløsning, fordi de uten å vise til noe regnestykke mener dette vil bli for dyrt, og uten å ha regnet på alle de negative kostnadene som følge av prosjektet slik de har presentert det. Dette har jeg gjennomgått i mer detaljer i et høringssvar til plan- og bygningsetaten i Oslo, utdrag fra det svaret ser du nedenfor. Jeg har også tillatt meg å komme med noen forslag til tiltak som Bane NOR burde bekoste for å tilføre bydelen noe positivt som følge av prosjektet.

Husk at planforslaget skal til politisk behandling. Jeg oppfordrer alle beboere som ønsker å slåss for et bedre bomiljø i Kværnerbyen og Vålerenga til å kontakte sine lokalpolitikere i bydelen og i bystyret med et enkelt budskap: Avvis Bane NORs planforslag, pålegg dem å komme tilbake med et nytt forslag hvor det blir lagt lokk over hele sporområdet. Sjøl har jeg oversendt et forslag til uttalelse til årsmøtet i Gamle Oslo SV og håper det kan bli vedtatt der.

Prosjektområdet kalt

Prosjektområdet kalt "Brynsbakken", for omlegging av jernbanespor mellom Kværnerbyen og Vålerenga

Utdrag fra høringsuttalelse

(Pbe saksnummer: 201714401)

Det er stor enighet om å legge til rette for økt kapasitet på jernbanenettet i og rundt Oslo. Men det foreliggende planforslaget har på omtrent samtlige konfliktområder valgt løsninger som er negative for befolkningen i Kværnerbyen og Vålerenga, uten å gi lokalsamfunnet løfter om andre positive effekter enn et utkikkspunkt på en gangbro over de nye sporene.

Jeg ber derfor Plan- og bygningsetaten om å trekke sin anbefaling av planforslaget og pålegge Bane NOR å komme tilbake med et nytt planforslag som er politisk akseptabelt, og hvor nedenstående innspill tas til følge.

1. Gjennomføringen av prosjektet med ombygging i Brynsbakken må ha som forutsetning at alle teknisk gjennomførbare tiltak må bidra til en bedret totalsituasjon for lokalbefolkningen på begge sider av jernbanesporet

2. Så lenge Bane NOR mener det ikke er forsvarlig å bygge ut dobbeltspor for Gjøvikbanen hele veien mellom Brynsbakken og Ensjø, må utbyggingen i Brynsbakken baseres på at Gjøvikbanen ikke kobles til Hovedbanen i Brynsbakken, men får ny trasé fra Nittedal og kobles til Hovedbanen langt utenfor lokalområdet vårt

3. Løsningen hvor hele sporområdet mellom åpningene fra Romeriksporten på Gardermobanen og ned til St.Halvardsgate bygges inn i en tunnell med lokk over må utredes og det må synliggjøres og kostnadsberegnes de positive effektene av tiltaket ved å legge til rette for å kunne gjennomføre hvert av de etterfølgende anbefalte tiltak 4-8:

4. En innelukking av støykilden er det eneste avbøtende tiltak med tilfredsstillende effekt for de omkringliggende boliger og vil drastisk redusere behovet for støyisolering på bygningsmassen

5. Et lokk over sporområdet gir nødvendig tomtegrunn for de verneverdige husene på «Hylla», slik at dette kan bevares som et samlet miljø i sitt opprinnelige nærmiljø

6. Et lokk gir rom for en kollektivterminal med ny endeholdeplass for rute 20 (istf. Galgeberg) over sporene og heis/rulletrapp fra endeholdeplassen til rute 32 i Kværnerbyen, samt overgang mellom buss og tog ved å legge en lokaltogstasjon inne i tunnelen.

7. En struktur med vegg utenpå sporene gir muligheten for flere krysningspunkter av sporområdet for gående/syklende med heis og ramper på sydsiden av sporområdet opp til lokket (f.eks. der «Jernbanetrappa» går i dag og litt lenger mot syd der det vil være aktuelt å ha enden av plattformene på en lokaltogstasjon og rulletrapp/heis fra 32-holdeplassen)

8. På et sammenhengende lokk over sporområdet kan en lett plassere en gang-/sykkelveitrasé for å binde sammen ekspressveien fra Bryn nedover Svartdalen forbi Etterstadgata med sykkelveiene videre mot sentrum ved St.Halvardsgate/Schweigaardsgate, derved bidrar prosjektet også til å redusere konflikten med sykkelvei gjennom skolegården til Vålerenga skole

9. Uavhengig av om det blir en lokkløsning eller ikke, det er ikke tilfredsstillende utredet muligheten for å opprettholde Enebakkveien som tilførselsvei også for biltrafikk til Arnljot Gellines vei. Spesielt hvis en legger pkt. 2 foran til grunn, vil det være betydelig bedre plass til å videreføre en veiforbindelse gjennom området omtrent langs dagens trasé for Enebakkveien med bro over dagens Hovedbanespor.

10. Naturmangfold bør ivaretas bedre, og kan gjøres ved ikke å legge ny trasé for Gjøvikbanen i området.

11. Kanskje Bane NOR kunne komme opp med noen flere positive nærmiljøtiltak for beboerne på begge sider av sporområdet?

For nærmere beskrivelse og en mer detaljert og utfyllende begrunnelse og argumentasjon for de enkelte punkter nevnt foran vises det til høringsuttalelse innsendt fra Ørn Terje Foss (Referanse: PBE-D319-DKXZ)

Jeg oppfordrer Gamle Oslo SV til å arbeide for å påvirke den videre politiske prosessen i bydelsutvalg og Oslo kommune for å få gjennomslag for disse synspunktene. Jeg minner om hvorfor det er nødvendig å ha som forutsetning for alle tiltakene at de må ha som mål å bedre totalsituasjon for bydel Gamle Oslo som følge av prosjektet:

Pbe sier i sin foreløpige konklusjon fra planforslaget at det er nødvendig med en del tiltak for å bidra til at jernbanetiltaket, som har så store konsekvenser, faktisk gir noe ekstra tilbake til lokalmiljøet. Det er mot dette bakteppet av potensielle lokale ulemper Pbe mener det er avgjørende viktig, og ikke urimelig at Bane NOR bruker ressurser på å gi anleggene ekstra høy kvalitet. Pbe sier derfor også at Bane NOR i gjennomføringen av planen må sørge for at de faktisk legger til rette for at folk i området og områdene rundt, virkelig trekkes til anleggene og tar dem i bruk. Det er viktig at bydelen og lokale foreninger gir innspill til hva de trenger og hvordan de ønsker at området skal utformes for at de skal ta det i bruk.

Dessverre opplever jeg at de innspill som er gitt fra beboere og foreninger i bydelen om behov for støyavbøtende tiltak, bedre krysningsmuligheter osv – IKKE er blitt tatt hensyn til av Bane NOR i sitt planforslag. Jeg ser ikke mye av tiltak som gir noe ekstra tilbake til lokalmiljøet, heller ikke at Bane NOR bruker ressurser på å gi anleggene ekstra høy kvalitet eller tar vare på verneverdige kulturminner eller naturmangfold, og temarapporten for støy som følger planforslaget er fylt med inkonsekvenser og åpenbart mangelfulle vurderinger av behovet for støyavbøtende tiltak i en hardt prøvet bydel.

Husk at for Kværnerbyen og Vålerenga som boområde, så er det ikke godt nok å avgrense støyavbøtende tiltak til akkurat det som lovverket pålegger tiltakshaver å sørge for. Her må du også ta med i betraktningen at det er høy luftforurensning i området – når luftkvalitetsmålinger nylig viste helsefarlige nivåer på Bryn, Alna og Manglerud, så er det mest sannsynlig enda dårligere verdier i Kværnerbyen og Lodalen som ligger lavere og mer utsatt til enn disse tre målestedene. I tillegg har området vært sterkt preget av anleggsarbeid med byggestøy, -trafikk og sperringer i en årrekke, både bygging av boliger og kontorer, og i tillegg til jernbaneprosjektet i Brynsbakken er det varslet anlegg både på Jøtultomta i Enebakkveien og prosjektert nybygg i Turbinveien ved innkjøring til Kværnerbyen. Jeg håper Pbe innser at vi ikke kan leve i et anleggsområde i evighet uten å få noe positivt igjen hvis vi skal etablere et godt bomiljø her.

Når det i innspill til planprogrammet i en tidlig fase 2018 kom en rekke henvendelser fra lokalpolitikere, velforeninger, beboerforeninger og beboere om å få utredet løsninger med lokk over sporområdet, er det derfor meget provoserende at dette ble avvist med: «Lokk vurderes som ikke aktuelt. Ev. lokkløsning er svært kostbart og det ville gitt store inngrep i sidearealene for å få tilpasset en slik løsning.» Tilsvarende ble tidlige innspill om utredning av flytting av Gjøvikbanen, bedre tverrforbindelser for gående og syklende og en lang rekke andre forslag avvist uten at det ble tatt til følge. Bane NOR må derfor skylde på sin egen negative holdning dersom vi nå får flertall politisk for å kreve de tiltakene som er listet i høringsuttalelsen her gjennomført for å vedta en reguleringsplan.

Dersom Bane NOR selv ikke kommer opp med noen forslag til positive nærmiljøtiltak for beboerne på begge sider av sporområdet, så har jeg samlet noen forslag til tiltak (bekostet av Bane NOR) som kunne vært med på å gjøre det lettere for beboere i Gamle Oslo å akseptere ulempene ved anleggsperioden og eventuelt alle de negative effektene ved driftsfasen om ikke Bane NOR tar høringsinnspillene til følge:

• Modelljernbaneanlegg i den gamle lokstallen ved vannspeilet i Middelalderparken – kunne bli et attraktivt møte- og samlingspunkt for både yngre og eldre jernbaneinteresserte og en attraksjon i bydelen vår

• Påkoste en solid oppussing av kiosken på Sotahjørnet og sikre at den ikke blir plassert inne i et fremmed miljø i et bygningskompleks på stedet

• Nytt kulturbygg i nærområdet til erstatning for anlegget til Minhaj- forsamlingen i Enebakkveien, da dette blir revet ved gjennomføring av prosjektet

• Trikk fra Sentrum/Dronning Eufemiasgate opp St.Halvardsgate til den foreslåtte kollektivterminalen i Brynsbakken med lokaltogstopp og endeholdeplass for rute 20 og 32 slik at det blir et velfungerende kollektivknutepunkt – og videre trasé enten Gjøvikbanens spor forbi Ensjø eller på gateplan over Vålerenga forbi nye Jordal amfi og Tøyenbadet og fortsatt over Carl Berner langs ring 2. For de som er interessert, har jeg detaljert plan for hvordan dette kan innpasset i sporområdet som skal ombygges i Brynsbakken

• Sykkelheis fra bunnen av Svartdalen ved krysset Enebakkveien/Arnljot Gellines vei i etapper, en i Enebakk veien opp til Konows gate, og så videre Konows gate og opp Enebakkveien til Ryenbergveien og langs denne helt til toppen av bakken før det flater ut ved Ryen hvor det er videre sykkelveinett til Østmarka, Østensjøvannet, Skullerud og Lambertseter.

• Kanskje Bane NOR kan stille lokaler i området til disposisjon for helsestasjon og fastlegekontor i Kværnerbyen – vi er snart 4.000 innbyggere her uten slikt tilbud lokalt.

• Klatreanlegg på utsiden av veggen som innelukker sporene. Med togtrafikken trygt plassert innenfor veggene og under lokket, er det ikke noen fare for at klatrere her kommer til å klatre inn og berører den strømførende kontaktledningen

Ørn Terje Foss

Freserveien 29, 0195 Oslo

oerntf@online.no

(send meg en e-post om du vil ha tilsendt den fullstendige høringsuttalelsen min)

Støysonekart med beregnede røde og gule støysoner uten å legge lokk over sporområdet

Støysonekart med beregnede røde og gule støysoner uten å legge lokk over sporområdet

Navigering

Hvis du vil tilbake til oversikten, trykk på Hjem-knappen ved siden av.

Du kan også velge et av de andre innleggene under de forskjellige temaene i hovedmenyen, oversikt for hvert tema finner du ved å bruke en av disse linkene:

Arkiv - kladd fra den nye siden om Brynsbakken

Lokale høringsinnspill

Vedtak fra bydelsutvalget Vedtaket fra Oslo bystyre om støy på Storo Innspillene fra velforeninger og borettslag Kommentarene fra Bane NOR Fra pbe innledningsvis til prosjektet: Pbe gir i sin foreløpige konklusjon fra planforslaget uttrykk for det samme som jeg skriver her i høringssvaret om de negative konsekvenser for lokalbefolkningen: «Tiltaket som skal gjennomføres griper inn i et viktig bolig- og nærmiljø i den tette byen, i et område med store kulturhistoriske verdier. Økt kapasitet gjennom Brynsbakken er et viktig kollektivtransportprosjekt for Oslo, men samtidig har tiltaket store konsekvenser lokalt. Bebyggelse må flyttes eller rives, det kan bli færre tverrforbindelser mellom Kværnerbyen, Vålerenga og Etterstad og områdene som fotgjengere og syklister skal bruke risikerer å bli liggende øde og uten sosial kontroll.»

Problemområder

Forandringer i NTP, penger, tidsknipe, ERTMS Vålerengatunnel under jernbanen og Fjellhallen under den igjen, derfor går det ikke å legge hele jernbanen lavere og i tunnel her. Støy, også fra vei Bratt bakke vanskeliggjør togstopp

Hva foreslår vi?

Nytt kart med lokk, flytting av husene på Hylla samlet, sykkelvei over lokket, bussholdeplass og lokal togstasjon og Det var det jeg har sagt fra begynnelsen med de tre andre løsningene (utover den fjerde som er lokk); 1) Gjøvikbanen snur i Nydalen eller på Storo uten å kjøre ned til Oslo S, 2) Gjøvikbanen kjører fra Storo/Grefsen på jernbanesporet forbi Økern til Alnabru og kobler seg på Hovedbanen der, eller 3) Gjøvikbanen får ny trasé fra Nittedal i tunnel under Gjelleråsen og inn på Hovedbanen et sted mellom Strømmen og Grorud. I alle disse tilfellene er det ikke behov for å bygge "planfritt" kryss i Brynsbakken for å få Gjøvikbanen inn i riktig kjøreretning. Da er det enklere å justere sporene litt i Brynsbakken uten at de må krysse hverandre, egentlig omtrent slik de kjører i dag hvis du bare dropper togene på Gjøvikbanen.

Klippet ut fra "Hva foreslår vi?" etter opprettelse av fb-gruppa:

Vi ser at oppropet må bearbeides før det oversendes som et dokument til politisk behandling. Siden reguleringssaken er blitt forsinket, har vi tid til å områ oss før det sendes. Da tenker vi oss at det ikke lenger skal være et innspill fra noen engasjerte privatpersoner, men et dokument som viser bystyret hvilken samlet tyngde det er bak kravet om å få utredet en løsning med lokk over sporområdet.

Vi mener det må til for å ha en realistisk mulighet til å begrense framtidige støyplager her i Gamle Oslo. Vi peker også på de mulighetene et lokk over sporområdet gir for å reetablere Hylla i sitt opprinnelige nærmiljø og å få flere trafikksikre tverrforbindelser for gående og syklende over området - men hva som er gjennomførbart vil vi først kunne uttale oss om når en lokk-løsning utredes. Noen er kanskje i tvil om et lokk er en bedre løsning enn den foreslåtte løsningen fra Bane NOR, så vi tar gjerne i mot innvendinger slik at vi kan forsøke å svare ut disse.

Vi inviterer derfor alle organisasjoner til å sende sine kommentarer med innspill til hvilke hensyn de mener bør prioriteres høyest i en felles oversendelse til bystyrets behandling. Send et kort sammendrag av innspillet på epost til oerntf@online.no med angivelse av hvilken organisasjon det fremmes fra, så legges disse fortløpende ut her på denne siden.

Vi har foreløpig ikke lagt inn noen detaljerte eller konkrete planer eller visjoner for hva vi som initiativtagere tror vi kan få til med en lokkløsning (vi tar det etter hvert). Vi håper PBE innser at vi ikke kan leve i et anleggsområde i evighet uten å få noe positivt igjen hvis vi skal ha et godt bomiljø her.

Innspill/kommentarer fra dummies flyttes hit midlertidig, legges inn på fb-sida:

Francis borettslag, Kværnerbyen: Vi i Francis har diskutert oss fram til at vi stiller oss bak. Men vi syns det har vært litt vanskelig, da vi ikke kjenner konsekvensene av et. evt. lokk. Vil utbyggingen ta lengre tid? Vil det ha større konsekvenser for oss i utbyggingstiden? Vil det likevel måtte bli en lang og høy betongvegg, slik BaneNor sier? Vil bilveien og tilhørende biltrafikk bestå? Øke? Og mye annet. Vi er jo ikke fagfolk, og syns det er vanskelig å vurdere noe så stort. Vi var i utgangspunktet positive til den siste løsningen som ble foreslått, da vi er aller mest opptatt av en trygg og god forbindelse opp til Vålerenga; der skolen, venner, idrettsaktiviteter og alt annet foregår. Veien er ikke trygg eller hyggelig i dag, vi har klaget på skoleveien for unga siden tidenes (Kværnerbyens) morgen. Vi var derfor positive til en gang- og sykkelvei, fremfor en bilvei, og ser med alvor på at BaneNor sier dette blir ikke blir mulig med et lokk. Det er sikkert greit å motsi dette i et skriv, men det bekymrer oss i hvert fall. Selvfølgelig vil vi også veldig gjerne at byggene på Hylla skal bestå, både for beboerne og for historien vår. Men at det har vært en slags fullgod "nabovakt" og en trivelig turvei er vi altså ikke så enige i egentlig. Men det er vel saker som dette en evt. ny utredning skal utrede? Uansett ønsker vi et forbehold om at det legges til rette for en god og trygg skolevei for barna i Kværnerbyen, uavhengig av hvilken løsning det blir.

Svar fra Ørn: Hei og takk for støtten og for en veldig god og fornuftig kommentar. Det viktigste først: Det vi ber om, er å få utredet en løsning med lokk, og det er først da vi kan se på hvilke alternative utforminger det er mulig å få til med et lokk og å tegne skisser som viser hvordan det kan bli. Uten en løsning med lokk, vil det etter vår mening ikke være mulig å få til en god støydemping av den økte trafikken tett inntil Kværnerbyen. Om utbyggingen vil ta lengre tid vet jeg ikke, men den blir i hvert fall utsatt i tid om vi får gjennomslag. Vi har laget en informasjonsside hvor prosjektet Brynsbakken blir presentert, og skal utvide med noen tilleggsavsnitt, bl.a. et konkret svar på Bane NORs innvendinger mot lokk. Også den løsningen de har gått inn for i siste utkast til reguleringsplan innebærer en del høye murer sett fra Kværnerby-siden, og det behøver nødvendigvis ikke bli noe høyere toppnivå på et lokk over sporene enn det de planlegger som topp med deler av ny Gjøvikbanetrasé lagt under et lokk. Det er riktig som du skriver at det siste utkastet fra Bane NOR tok bort biltrafikken gjennom sporområdet, og det vil nok være mest sannsynlig med en lokk-løsning også. Jeg ser for meg at det med et lokk over sporområdet og rulletrapp/heis/ramper opp fra Kværnerby-siden skal bli mye lettere og mer trafikksikkert for skolebarn og andre å komme fra denne siden og over til Vålerenga flere steder, men dette får vi komme tilbake til om vi bare får stanset dagens forslag til regulering og fått utredet en lokkløsning som så blir sendt på høring. Skal holde dere orientert!