@rneblikk

Brev sendt byråd for byutvikling, byrådssekretær og alle politikerne i Oslo bystyre 11.11.2021:

Bystyret må rydde opp i Brynsbakken-skandalen!

Reguleringsplanen for utvidelse av jernbanesporene i Brynsbakken mellom Vålerenga og Kværnerbyen i bydel Gamle Oslo ble vedtatt av bystyreflertallet på sviktende premisser. Argumenter om at det ikke var realistisk å bygge lokk og at det hastet veldig med å få planen vedtatt, er nå tilbakevist av Bane NOR selv. Når enkelte bystyrepolitikere nå foreslår å pynte på reguleringsplanen, sier vi som Peer Gynt: «Hvor utgangspunktet er som galest, blir tidt resultatet originalest». Det eneste fornuftige og akseptable i denne saken er å oppheve bystyrevedtaket fra 24.03.2021 og begynne planprosessen på nytt!

Etter at reguleringsplanen ble vedtatt og møtt med nærmere 80 klager, har Bane NOR presentert en tilleggsutredning som viser at en lokkløsning er mulig. De har nå også informert om at de utsetter byggestart til 2027, fordi de ikke rekker å gjennomføre Brynsbakken-prosjektet før en planlagt innføring av nytt signalanlegg (ERTMS). Byråd for byutvikling føler seg med rette lurt, og vi i lokalmiljøet konstaterer at vi har fått rett i våre innsigelser om at prosjektet ikke var godt nok utredet da politikerne fikk saken til hastebehandling.

Reguleringsplanen må oppheves

Vi ser en økende bevissthet hos befolkningen i de østlige bydelene og sentrum om å kreve bedre miljøløsninger når vei og jernbane presses gjennom tett bebodde områder (f.eks. på Manglerud og i Groruddalen). Tiden er etter vår mening kommet for å prioritere ivaretagelse av bomiljø, folkehelse og grøntområder i stedet for bare å klatte på gammel infrastruktur, som i Brynsbakkens tilfelle er helt tilbake fra 1850-tallet. Alle pendlerbusser, pendlertog og privatbiler behøver ikke å ende i sentrum, og det er uhørt at det ikke planlegges for å lede godstog som både støyer og frakter farlig gods, utenom tettbygde strøk som Groruddalen og Gamlebyen.

Helt fra det første informasjonsmøtet Bane NOR arrangerte for naboer og berørte i 2017, ble de fortalt at det ikke var akseptabelt å gjennomføre en økning av antall spor, togpasseringer og toghastighet i vårt nærområde, uten å redusere støyen med en lokkløsning. Byantikvaren, et samlet bydelsutvalg, Vålerenga skole og Vålerenga vel og andre borettslag og velforeninger har protestert høylytt mot Bane NORs enkle løsninger hvor de med «samfunnsøkonomisk nytte» kun har tatt med det som er av nytte for jernbanen. Kostnaden med dårligere læringsmiljø på skolen, økte helseskader og dårligere livskvalitet som følge av økt støybelastning, tap av kulturminner og færre tverrforbindelser gjennom området, er for dem irrelevant.

Kritiske til PBE

Et samlet lokalmiljø er sterkt kritiske til plan- og bygningsetatens (PBE) rolle i Brynsbakken-prosjektet. PBE fastsatte et planprogram i 2019 hvor de i prosessen har «hatt tillit til og lagt vekt på Bane NORs vurderinger» [1]. Samtlige innspill underveis om at lokkløsninger må utredes, har blitt avvist med begrunnelsen at dette ikke var en del av det fastsatte planprogrammet. I hvilken grad forskjellige lokkløsninger kan ivareta hensynet til lokalmiljøet, har aldri blitt vurdert opp mot Bane NORs ønske om å holde seg til et minimalt budsjett. I sin oppsummering av hvorfor PBE mener at klagene på reguleringsvedtaket ikke kan tas til følge, sier de at «Plan- og bygningsetaten har akseptert og erkjent at det ikke fantes alternativer i denne saken, som var relevante og realistiske. Dette standpunktet fastholdes fremdeles.» [1]

Det er et paradoks at PBE, som fastsatte planprogrammet på delegert myndighet fra politikerne, ikke har tatt signalet om for dårlig utredning som kom fra samtlige partier under bystyrebehandlingen. PBE har også saksbehandlet klagesakene mot bystyrevedtaket på delegert myndighet fra politikerne. Det er vanskelig å forstå at PBE fortsatt mener at det ikke finnes relevante og realistiske alternativer i saken etter at Bane NOR har lagt fram en tilleggsutredning som viser at lokkløsninger er mulig. PBE har nå sendt klagesaken uten politisk behandling videre til Statsforvalteren, noe som medfører nye advokatutgifter for lokalbefolkningen som har klaget, og et helt unødvendig beslag av saksbehandlingsressurser hos Statsforvalteren.

Lokalbefolkningen må involveres

Utvikling av jernbanetilbudet rundt Oslo må gjøres uten å rive den bevaringsverdige trehusbebyggelsen fra 1850-tallet på Hylla, og med en reduksjon av den samlede miljøbelastningen for beboerne i en hardt prøvet bydel. For med mindre reguleringsvedtaket blir opphevet så snart som mulig, har Bane NOR fortsatt en reguleringsplan som innebærer rasering av Hylla. Om Bane NOR får det som de vil, og kjøper ut en og en av beboerne på Hylla fram mot 2027, blir det en selvoppfyllende profeti at området forfaller og like gjerne kan rives uten innsigelser.

Ikke haster det med å løse kapasitetsproblemer heller. Ruter viser til at trafikkgrunnlaget nå i høst kun er kommet opp på drøyt 80 % av hva det var før koronaepidemien. Vi spør oss derfor om dette er tiden for å la dårlige hastverksløsninger bli stående og bare utsette gjennomføringen? Det er direkte umusikalsk av Bane NOR å fastholde sitt argument om at en utbygging i Brynsbakken er nødvendig for å gi mulighet for 5.000 nye seter i døgnet, mens Ruter sliter med å overleve økonomisk fordi det er 50.000 ledige seter!

Befolkningen i Gamle Oslo fortjener å få den seriøse og lovpålagte behandlingen som en helt ny planprosess åpner for. Selv om PBE etter påtrykk fra Bane NOR har misledet politikerne i saken, er det bystyrepolitikernes eget vedtak som de i etterpåklokskapens lys har fått anledning til å vurdere på nytt, etter at klagene har medført at Bane NOR har gitt oss 5-6 år til å gjøre det ordentlig. Vi oppfordrer Oslos politikere til å benytte anledningen til å finne en god løsning for Oslo.

 

Mirjam B. Abrahamsen - beboer på Hylla

Hege S. Høsøien - Vålerenga vel

Ørn Terje Foss - aksjonsgruppa «Vi har støy nok – bygg lokk»

[1] Sitater fra PBEs oversendelse av «Klagesak til avgjørelse av Statsforvalteren» 04.11.2021